Luchtdichtheidstesten

 

De aanwezigheid van spleten en kieren in een gebouw zorgt voor ongewenste warmteverliezen en een niet-controleerbare ventilatie. Dat kan worden verbeterd door luchtdichter te bouwen en vanaf het ontwerp en tijdens de uitvoering van het gebouw aandacht te schenken aan maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren.

Beton, pleisterwerk en luchtschermen of folies worden als luchtdicht beschouwd waardoor de meeste luchtlekken zich bevinden ter plaatse van onderlinge aansluitingen en doorboringen in deze luchtdichte vlakken zoals ter hoogte van het  buitenschijnwerk en technische doorvoeren.

Om volgens de energieprestatieregelgeving de betere luchtdichtheid te mogen valoriseren in het E-peil, moet een luchtdichtheidstest worden uitgevoerd. Wanneer geen luchtdichtheidsmeting van het volledige EPW-volume werd uitgevoerd, wordt in de software met de “waarde bij ontstentenis” gerekend. In dat geval wordt bij de verwarmingsberekeningen gerekend met de waarde van 12 m³/hm² voor het lekdebiet bij 50 Pa per eenheid oppervlakte.

Een woning met een standaard goed uitgevoerd luchtscherm en een hellend dak heeft een te verwachten lekdebiet per vierkante meter verliesoppervlak  beneden de 5 m3/hm2. Een woning met een plat dak scoort gemiddeld beter en heeft een te verwachten lekdebiet per vierkante meter beneden de 4 m3/hm2 . Kortom een gemeten luchtdichtheid heeft bijna steeds uitgesproken positief effect op het E-peil, daar het E-peil ongeveer evenveel punten zal zakken dan het verschil tussen de gemeten waarde (1-5 m3/hm2) en de waarde bij ontstentenis (12 m3/hm2).

Wij kunnen voor u een luchtdichtheidstest uitvoeren volgens de geldende normen en specificaties en bijkomend op vraag de luchtlekken in uw project detecteren (tactiel, met rook of thermografisch).

Interesse of vragen, aarzel niet ons te contacteren voor meer uitleg of onze prijzen.